top of page

Generelle vilkår ved Frisk i Fron Treningssenter

Generelt
Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder på Frisk i Fron Treningssenter, heretter
kalt FIF. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.

 

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til
å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret
fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets
opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre
senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr
så ulykker kan unngås.

 

Ved registrering, kjøp av medlemskap eller annen tjeneste bekrefter vedkommende at alle oppgitte
opplysninger er korrekte.

 

Betalingsvilkår ved avtalegiro. Avgi􀅌 for første måned betales ved innmelding, deretter blir avtalt
månedlig beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Treningsavtale forutsetter egen
skri􀅌ftelig oppsigelse. Oppsigelsesfrist for treningsavtale er på 1 måned og regnes fra første
månedsskift􀅌e. Avtalegirofullmakt 􀆟l bank kan når som helst 􀆟tilbakekalles av medlem uten at dette
påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Priser kan endres med 1 måneds varsel.

 

Betalingsterminer. Innbetaling av avdrag skal skje 􀆟l avtalt 􀆟d. Utelatelse av fremmøte fritar ikke
undertegnede fra å overholde betalingsterminer. Medlem får ikke trene når betalingsratene ikke er
"ajour".

 

Midler􀆟dig avbrudd/frysing av medlemskap Avtale om avbrudd må gjøres skri􀅌lig på forhånd, og
årsak må kunne dokumenteres, brudd må være på minimum 1 måned. Godkjent årsak er sykdom,
barselpermisjon, studier/arbeid utenbys, midler􀆟tidig avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie.
Frysing av medlemskap må skje innen den første i måneden før eventuelt medlemskap skal fryses.
Medlemskap kan ikke fryses mer enn 2 måneder per kalenderår. Oppsigelses􀆟d løper ikke under
frosset medlemskap. Medlemskap starter automati􀆟sk opp etter endt frysdato, påminnelse sendes
ikke ut.

 

Langvarig avbrudd. Dersom medlem må avbryte trening på grunn av ulykke, kronisk sykdom, fly􀆫ng
eller lignende uforutsette forhold, og det ikke er mulig med overføring 􀆟l et annet treningssenter
􀆟tilknyttet Norges Treningssenterforbund, betales det kun for benyttet treningsperiode. Medlem må
kunne dokumentere forholdet.

 

Overdragelse av medlemskap. Medlemskap er personlig, og kan ikke overdras 􀆟l annen person uten
forutgående skri􀅌lig godkjennelse av treningssenteret, og mot at den som overtar medlemskap
betaler overdragsgebyr 􀆟l dekning av omkostninger overdragelsen medfører for treningssenteret.
Overdragelse blir kun godkjent i 􀆟tilfeller hvor medlemskap er fullt innbetalt.

 

Trening på eget ansvar. Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig
for at hun/han er psykisk og fysisk skikket 􀆟l å nyte godt av de ytelser som 􀆟lbys. Treningssenteret
fraskriver seg ansvar for tap og skade på gjenstander eller person som oppstår under, eller som følge
av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skade på klær og personlige eiendeler,
med mindre treningssenteret har opptrådt uaktsomt. Som medlem forplikter du deg 􀆟l å følge
anvisninger og regler gitt muntlig eller skri􀅌felig av treningssenterets ansatte 􀆟l enhver 􀆟d. Foreldre er
ansvarlige for medbrakte barn med mindre barn er plassert i organisert barnepark, og personalet
eter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Treningssenteret forplikter seg 􀆟l å vedlikeholde alt treningsutstyr slik at ulykker unngås.

 

Medlemsvilkår Rent Senter. FIF har inngått avtale om Rent Senter med An􀆟doping Norge, da vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av FIF tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Dette gir FIF rett 􀆟l å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold. Jeg forplikter meg 􀆟l ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista 􀆟l enhver 􀆟d kan finnes på www.an􀆟doping.no. FIF har inngåt avtale med An􀆟doping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforståt med at jeg vil bli innkalt 􀆟l en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg 􀆟l å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på senteret dersom det fortsat foreligger tegn 􀆟l mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale og FIF har anledning 􀆟l å heve treningsavtalen. Med ikra􀅌setelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert eter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på FIF kan bli poli􀆟anmeldt.

 

Frisk i Fron treningssenter oppdaterte vilkår pr. 08.01.2024

bottom of page